Cornelis Henricus Rhijn (1849-1913)

Algemeen

Rhijn
Cornelis Henricus
Man
22-07-1849
Delft
16-02-1913
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Tot 1892: geschiedenis van het Christendom; oud-christelijke letterkunde, geschiedenis van de leerstellingen van het Christendom.Na 1892: uitlegging van het NieuweTestament
Koninklijk Besluit
1886-1913
19-10-1886
Traditie, kritiek en de eisch van het ideaal

Promoties

06-10-1875
Utrecht
De jongste bezwaren tegen de echtheid van den eersten brief van Petrus getoetst
Utrecht, 1875
Doct. theol.

Rector Magnificus

16-09-1901
Het oudste Christendom
1900-1901

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1886/87, p. 43

- Onze hoogleeraren. Portretten en biografieën. Rotterdam,1898, p. 147. portr.

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1912/13, p. 47-48

- F. van Gheel Gildemeester in : Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1912/13, p. 112-144. bbg.

- F.E.Daubanton in : Theologische studien (Utrecht), 31 (1913), p. 81-84

- J.Th.Ubbink in : item p. 325-334

- Is. van Dijk in : Groningsche studenten almanak, 1914, p. 57-71

- Idem / item in : Gezamenlijke geschriften van Is. van Dijk. Groningen, 1917-1924. - Dl. IV, p. 461-470

- G.A.Wumkes in : Groningsche volksalmanak, 1914, p. 195-203. portr.

- Nei sawntich jier : tinkskriften / fan G.A.Wumkes. Boalsert, 1949. p. 383-386. portr.

- C.H. van Rhijn A.A.zn. in : Ernst en vrede : opstellen rondom de ethische theologie, aangeboden aan Prof. Dr. M. van Rhijn....’s Gravenhage, 1951. p. 3-7

- W.Nijenhuis in : Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Kampen, 1978-..., IV, p. 368-370

- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 130

- Groningsche volksalmanak. 1914, p. 195