Eelco Tinga (1762-1828)

Algemeen

Tinga
Eelco
Man
25-11-1762
Leeuwarden
30-07-1828
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Dogmatiek, zedenleer, pastoraal en preekmethode
1805-1828
10-05-1805
Oratio de Jesu Christo Theodidakto, minime Esseno

Promoties

01-27-1800
Franeker
Doct. theol.
Doctor honoris causa in de theologie

Rector Magnificus

11-10-1821
Oratio de causis ex quibus explicari possit prosperrimus successus et celerrimus progressus annunciati primum per apostolos eorumque socios euangelii
1820-1821

Literatuur

- S.Brouwer in : Annales Academiae Groninganae / Academia Groningana. - 1827/28. - p. 24-27
- Almanak der Akademie van Groningen /[onder red. van Theodorus van Swinderen]. - 1829. - p. 62-67
- E.Siegenbeek in Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. -1829. - p. 8-9
- Aanhangsel op het algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen... / bew. door Gt. Nieuwenhuis ... - VIII. - p. 174
- Godgeleerd Nederland : biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden / door B.Glasius. 's Hertogenbosch, 1851- 1856. - III. - p. 437-438
- Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen , ter gelegenheid van haar vijfde halve eeuwfeest / op last van den Akademischen Senaat uitgeg. door W.J.A.Jonckbloet. Groningen. - 1864. - p. 112
- De stedelijke bibliotheek van Leeuwarden... / beschreven ... door W.Eekhoff. - Leeuwarden : 1870. - p. 23. - bibliogr.
- De godgeleerdheid en hare beoefenaars aan de Hoogeschool te Groningen, gedurende het 250 jarig bestaan der Akademie. / J.B.F.Heerspink. - 2 dln. - Groningen, 1864 -1875. - p. 143-159
- Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa. - XVIII. - p. 145-146
- Frieslands hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker / W.B.S.Boeles. - Leeuwarden, 1878-1889. - II. - p. 706-711
- F.S.Knipscheer in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. - X. - kol. 1030-1031
- J. van Sluis in : Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. - Kampen, 1978-.... - V. - p. 508-510
- Eelco Tinga (1762-1828) : een dominee-theoloog tussen oud en nieuw : bibliografie van en
over hem / samengesteld door J.J.Kalma. - Leeuwarden, 1983. (enig exemplaar, alleen te raadplegen in Tresoar te Leeuwarden)
- Almanak der Akademie van Groningen / [onder red. van Theodorus van Swinderen]. - 1825. - front : portr. <silhouet>
- Franeker professorenportretten : iconografie van de professoren aan de Academie ... te Franeker / door R.E.O Ekkart. - Franek. 1977. -
p. 418-419

Overige

03-06-1799
3 juni 1799-10 mei 1805: hoogleraar in de theologia naturalis en de zedekunde te Franeker