Nicolaas Engelhard (1696-1765)

Algemeen

Engelhard
Nicolaas
Man
03-09-1696
Bern
10-07-1765
Haren
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Geschiedenis der Wijsbegeerte, Logica, Physica en Metaphysica, Natuurkundige Aardrijkskunde, Hogere en lagere Wiskunde.
1728-1765
20-08-1728
De Aranea Brachmannum
De dissertatie (Over het spinnenweb der brahmanen) bestrijdt het immanente godsbeeld van Spinoza c.s.

Promoties

Groningen
Juris utriusque doctor

Rector Magnificus

1735-1736
1743-1744
1749-1750

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p.70

Elogium viri celeberrimi Nicol. Engelhard, ... / recitatum ab Antonio Brugmans

Overige

Engelhard behoorde tot de oprichters van het thans nog bestaande genootschap Pro excolendo iure patrio, waarvan hij de eerste voorzitter was