Cornelis de Waal (1771-1849)

Algemeen

Waal
Cornelis, de
Man
05-08-1771
Amsterdam
01-12-1849
Amsterdam
prof.dr.mr.

Benoemingen

Hoogleraar
Logica; Metaphysica; Philosophia moralis; Historia philosphiae
Curatoren
1806-1845
19-09-1806
Oratio de sentiendi dicendique cum libertate, tum modestia, atque hujus utriusque virtutis philosopho imprimis necessaria conjunctione
1805: doct. philosophia et liberalibus artibus honoris causa, opgedragen door de Academische Senaat, Groningen
01-01-1845
Emeritaat

Promoties

09-30-1791
Leiden
Quaestiones quaedam juris publici ac privati inaugurales
Lugduni Batavorum : apud Henricum Mostert, 1791
Doctoraat Rechtsgeleerdheid

Rector Magnificus

Oratio de mente humana semet ignorante
1806-1807
12-10-1820
Oratio de variis ethicae principiis cognoscendi a philosophis propositis, enunciandi formulis magis, quam re, dissientibus
1819-1820
10-10-1822
Oratio de corpore humano facto ad explicationem mentis intelligentis
1806-1807

Literatuur

Doornkransje, gevlochten ter eere van....(Prof. C. de Waal). Groningen, 1828.
Knuttel 25784 <hekeldicht>

Rozenkransje voor de zamenvlechters van het doornkransje. Groningen, 1828. Knuttel 25785 <hekeldicht>

J.H.Philipse in : Annales Academiae Groninganae, 1849/50, p. 135-136

F.C. de Greuve in : Handelingen der jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden
1850, p. 131-137

Godgeleerd Nederland : biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden / door B. Glasius, III, p. 568-570

Beknopt biographisch handwoordenboek van Nederland : behelzende de levensbeschrijvingen van vele personen, die zich in Nederland hebben bekend gemaakt / onder medewerking van anderen bijeengebragt door J.C. Kobus en W. de Rivecourt. III, p. 312-313

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 113-115

Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt / A.J. van der Aa ... [et al.] XX, p. 1-2

De Keesiade : een heldendicht, door verschillende dichters
Goeverneur, J.J.A. / Wolters / 1878, p.878. <spotdicht>

F.S.Knipscheer in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. X, kol. 1147

Almanak der Akademie van Groningen / [onder red. van Theodorus van Swinderen]. 1826, front : portr. <silhouet>