Gabinus de Wal (1785-1833)

Algemeen

Wal
Gabinus, de
Man
30-12-1785
Leeuwarden
22-09-1833
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Encyclopaedie en methodologie des rechts; Staatsrecht; Volkenrecht; Strafrecht
1821-1833
21-10-1822
Oratio de historia juris criminalis, errorum humani ingenii teste, prudentiae civilis magistra

Promoties

09-28-1808
Groningen
Disputatio philosophico-juridica de conjunctione populorum ad pacem perpetuam
Groningae : Oomkens, 1808
Doctoraat Rechtsgeleerdheid

Rector Magnificus

21-12-1826
Oratio de philosophica iuris doctrina hac nostra aetate multis iniuste contemta
1825-1826
11-10-1827
De vinculo, quo poesis iuri legibusque coniuncta est
1825-1826

Literatuur

J. ten Brink in: Annales Academiae Groninganae / Academia Groningana, 1832/33, oratio p. 5-12

J. ten Brink in: Groningsche studenten almanak, 1834, p. 75-80

Algemeene konst- en letterbode (Haarlem), 1833, II, p. 241-243

Eenige dichtregelen uitgesproken bij het graf van ... G. de Wal. In: Groningsche studenten almanak, 1834, p. 158-159

Schets van het wetenschappelijke leven en de geleerde verdiensten van wijlen Mr. Gabinus de Wal... / M.S. Gratama. - Groningen, 1834

M.Siegenbeek in: Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1834, p. 19-22

C.A. den Tex in: Bijdragen tot regtsgeleerdheid en wetgeving (Amsterdam), VIII, 1834, p. 151-164

Aanhangsel op het algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen ... / bew. door Gt. Nieuwenhuis. - Nijmegen, 1833-1847, IX (V-Z), p. 233-237

Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters / bijeengebracht door A.J. van der Aa. - Amsterdam, 1844–1846. III, p. 335-337

Beknopt biographisch handwoordenboek van Nederland … / bijeengebragt door J.C.Kobus en W. de Ricecourt. - Zutphen, 1854–1861, III, p. 324-325

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’, p. 131-132. In: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen. - Groningen, 1864

Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa, XX, p. 30-32

I.B. Cohen in: Publiekrechtelijke opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Dr. C.W.
van der Pot ... - Zwolle, 1950, p. 8-10

Frieslands hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker / W.B.S. Boeles. - Leeuwarden, 1878-1889, II, p. 738-743, met portr.

Verzamelde werken / J.Huizinga. - Dl. VIII. - Haarlem, 1951, p. 132

Overige

26-11-1816
Benoemd tot lid van de KNAW
1816: benoeming tot hoogleraar in de Rechten te Franeker (tot 1821), waar hij in 1817-1818 rector was