Jan ten Brink (1771-1839)

Algemeen

Brink
Jan, ten
Man
08-09-1771
Amsterdam
02-10-1839
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Griekse- en Latijnse talen, Griekse oudheden
Koninklijk Besluit
1815-1839
1831: Wegens verminderd gezichtsvermogen wordt de leeropdracht Griekse taal en Griekse oudheden overgedragen aan de hoogleraar Limburg Brouwer

Promoties

06-16-1792
Leiden
Observationes in loca veterum, praecipue quae sunt de vindicta divina : exercitationum acad. spec. II
Lugduni Batavorum, 1792
Doct. litt.

Rector Magnificus

10-10-1833
De iis, quae tristia ac laeta academiae per annum praeterium acciderunt
1832-1833

Eredoctoraten

Harderwijk
Gelderse Hogeschool
Doctor honoris causa (in de beide regten)

Literatuur

Galerie historique des contemporains, ou nouvelle biographie…Bruxelles, 1817-1820
II, p. 440-442

B.H.Lulofs in : Annales Academiae Groninganae / Academia Groningana 1838-1839, p. 215, p. 225-228

Algemeene konst- en letterbode (Haarlem) 1839, dl. 2, p. 258-259, p.274 en p. 322

Groningsche studenten almanak 1840, p. 73-75

In memoriam Viri J. ten brink in : Groningsche studenten almanak 1840, p. 113-114 <lijkzang>

M.Siegenbeek in : Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1840, p. 19-25

Levenschets...[door zijn zoon] in : Algemeene konst- en letterbode (Haarlem)1841, dl.1, p. 87-92, 98-102, 118-122, 132-138 en 150-152

De aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde (Amsterdam)
III, (1841), p. 280-281. portr. <houtsnede>

Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren / Hermannus Bouman. 2 dln. Utrecht, 1844 - 1847 II, p. 543-546

Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters /
bijeengebracht door A.J. van der Aa....dl. I. Amsterdam, 1844. p. 470-472

Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa II, 3e st., p. 1326-1331

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864) p. 124


D.Veegens in : De Nederlandsche spectator : weekblad…..(Arnhem) 1871, p. 211-212

Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde / door J.G.Frederiks en F.Jos van den Branden. 2e dr.
Amsterdam, (1888-1891) p. 114

Verzamelde werken / J.Huizinga. dl. VIII. Haarlem, 1951, VIII, p. 93-94

De oudheid in het Nederlands : repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs / Patrick de Rynck en Andries M.T.Welkenhuysen. Baarn, 1992.
passim (reg.)

Almanak der Akademie van Groningen / [onder red. van Theodorus van Swinderen]
1827, front : portr. <silhouet>

Nederlandsche muzen-almanak (Rotterdam) 1837, front. : afb.

Overige

1804-1812 Hoogleraar Harderwijk