Jacob Domela Nieuwenhuis (1836-1924)

Algemeen

Domela Nieuwenhuis
Jacob
Man
19-02-1836
Monnickendam
14-08-1924
's-Gravenhage

Benoemingen

Hoogleraar
Wijsbegeerte van het recht, strafrecht, strafvordering
Koninklijk Besluit
1884-1906
15-11-1884
De gevangenisstraf overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffen
19-02-1906
Emeritaat

Promoties

06-18-1859
Utrecht
De straf der afzonderlijke opsluiting historisch en kritisch beschouwd, vooral in hare betrekking tot ons vaderland
Amsterdam, 1859
Juris
Faculteit Rechtsgeleerdheidmagna cum laude

Rector Magnificus

19-09-1899
Het wezen der straf
1898-1899

Literatuur

Onze hoogleeraren. Portretten en biografieën. Rotterdam,1898, p. 110-111. portr.

Provinciale Groninger Courant (incl. bijvoegsels en bijbladen), 119 (1906) no. 35, zat 10 febr., 4e bl., 4e kol. [70 jr.]

S. v.d. A(a) in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen , 1923-1924, p. 43-45

I.B.Cohen in : Groningsche studenten almanak, 1925, p. 153-156

P.M.Trapman in : Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1924-1925, p. 17-30. bbg.

Tijdschrift voor strafrecht (Leiden), 34(1924) p. I – II

Maandblad voor berechting en reclasseering van volwassenen en kinderen (Alkmaar)
1924, p. 245

Geschiedenis der Nederlandse strafrechtswetenschap sinds de codificatie-beweging door P.J.Pompe. Amsterdam, 1956. (Geschiedenis der Nederlandsche rechtswetenschap, dl. 2, afl. 3). p. 313-318

Th. W. van Veen in : Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité. III, p. 433-435

Groningsche studenten almanak,1899, front. : portr.