Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

?
Ja
24 x 20 cm.
paneel
olieverf
In 1855 geschonken door Mr. S. Ypey.
Vermoedelijk is het portret gemaakt door Wessel Lubbers (1755-1834), maar de toeschrijving is onzeker. Het portret werd in 1976 gestolen uit de faculteitskamer Godsdienstwetenschappen en Ruimtelijke Wetenschappen, waar het sinds 1914 hing.

Annaeus Ypey (1760-1837)

Algemeen

Ypey
Annaeus
Man
27-09-1760
Leeuwarden
05-04-1837
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Dogmatiek; Hermeneutiek; Homiletiek; Theologia naturalis
Arreté: Groot-Meester der Keizerlijke Universiteit
1813-1831
04-10-1813
Oratio de studiis theologiae dogmaticae recte regendis
16 oktober 1815: bevestiging van zijn ambt als hoogleraar door koning Willem I
13-02-1831
Emeritaat

Promoties

Harderwijk
Doctoraat Theologie
Honoris causa

Rector Magnificus

13-10-1825
De praeclaris Jacobi Altingii in disciplinam sanctiorum meritis
1824-1825

Literatuur

H.C. van Hall : Oratio [rectoralis] in : Annales Academiae Groninganae / Academia Groningana, 1836-1837, p. 17-19; bbg. : p. 26-28

M.Siegenbeek in : Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1837, p. 36-42

Groninger courant : Algemeen dagblad voor stad Groningen en de Ommelanden, no. 29, 11 apr. 1837

Aanhangsel op het algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen...bew. door Gt. Nieuwenhuis... IX (V-Z), p. 513-514 ¹)

Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren / Hermannus Bouman. 2 dln. Utrecht, 1844 - 1847, II, p. 529-532

Godgeleerd Nederland : biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden / door B. Glasius III, p. 632-636

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 119-120

De godgeleerdheid en hare beoefenaars aan de Hoogeschool te Groningen, gedurende het 250jarig bestaan der Akademie / door J. B. F. Heerspink, p. 159-186

Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa, XXI, p. 7-9

Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk / L.Knappert. dl. 2. Amsterdam, 1912. p. 264, portr. <naar tekening>

L.Knappert in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek / onder redactie van P.C. Molhuysen, P.J. Blok, Fr.K.H. Kossmann V, kol. 1159-1161


G.A.Wumkes in : Frysk jierboek 1942, p. 122-125

J.Kamerling in : Nederlands(ch) archief voor kerkgeschiedenis ('s Gravenhage), 55 (1974/75) p. 192-236

idem in : Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Kampen, 1978-... II, p. 468-471

Annaeus Ypey (1760-1837) : Fries predikant, kerkhistoricus en taalkundige : Bibliografische gegevens van en over hem / verz. door J.J.Kalma. Leeuwarden, 1984. [Enig exemplaar, alleen in de P.B. te Leeuwarden te raadplegen].


In forjitte iisbrekker : Annaeus Ypeij (1760-1837) en zijn beknopte geschiedenis der Nederlandsche tale / C.G.Th. van Rossem. Doct. scriptie Geschiedenis van de Taalwetenschap, K.U.Nijmegen, 1991. portr., ill., bbg.

Almanak der Akademie van Groningen /[onder red. van Theodorus van Swinderen]
12 (1824), front. : portr. <silhouet>

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw en de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen / samengest. door R.E.O. Ekkart en J. Schuller tot Peursum-Meijer no. 46

Overige

Voorheen hoogleraar in Harderwijk (1799-1813)
27-10-1828
Benoemd tot lid van het Koninklijk Instituut, tweede klasse