Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-125
Ja
70 x 56 cm.
doek
olieverf
In 1852-1853 geschonken door G.A.L. van de Merwede, weduwe van de voorgestelde.
Senaatskamer.
Kopie naar het portret door Cornelis Bernardus Buijs (1801-1872). Buijs Schilderde in 1843 het portret van Van Swinderen achter zijn bureau. In 1851 vervaardigde hij een repliek. Ensing baseerde zich op één van deze werken.

Theodorus van Swinderen (1784-1851)

Van Swinderen richtte het Magazijn voor de critische wijsbegeerte en de geschiedenis van dezelve op. Dit was tevens het eerste begin van een studentenvereniging in Groningen. Tijdens zijn studie richtte hij in 1801, samen met zijn vriend Sibrandus Stratingh, het ‘Genootschap ter bevordering der natuurkundige wetenschappen te Groningen’ (= het latere Koninklijk Natuurkundig Genootschap) op. In 1814 werd hij benoemd tot hoogleraar in de natuurlijke historie aan de Groningse hogeschool. Van 1822 tot 1823 was hij rector van de hogeschool. Van Swinderen ijverde tijdens zijn hoogleraarschap voor de oprichting van een Museum van Natuurlijke Historie.

Algemeen

Swinderen
Theodorus, van
Man
14-09-1784
Groningen
11-04-1851
Groningen
prof.dr.mr.

Benoemingen

Hoogleraar
Natuurlijke geschiedenis, dierkunde, delfstofkunde, encyclopaedia philosophiae naturalis, oeconomia politica, paedagogica, logica
1814-1851
25-01-1815
Oratio de hodierna philosophiae naturalis amplitudine

Promoties

05-11-1805
Groningen
Disputatio juris Groningani de famulis domesticis
Groningae, 1805
09-28-1805
Groningen
Disputatio chemico-physica inauguralis, de atmosphera, ejusque in colores actione
Groningae, 1805
Doct. filos.
11-19-1806
Groningen
Disputatio iuridica inauguralis, de legibus
Groningae, 1806
Doct. jur.

Rector Magnificus

10-10-1823
Oratio de momento, quod in historiae naturalis studio ad virtutem conspicitur
1822-1823

Literatuur

F.Z. Ermerins in : Annales academici / Academia Groningana, 1850/1851, p. 169-172

P. Hofstede de Groot in : Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1851, p. 74-81

De Groene Wees : schetsen en mededeelingen betreffende het Diakonie-kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Groningen / door C.P.L.Rutgers. Groningen, 1852 p. 135-142

Ontboezeming bij de begrafenis van den Hoogleeraar Mr. Th. van Swinderen / F.M.Dikema. Groningen, 1851. Knuttel, no. 129324 <lijkzang>

Beknopt biographisch handwoordenboek van Nederland … / bijeengebragt door J.C.Kobus en W. de Ricecourt,Zutphen, 1854 – 1861. 3 dln., dl. 2, p. 1013-1014

Biographisches-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften ... Zeiten / gesammelt von J.C.Poggendorff, Leipzig, Berlin, II, p. 1059

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 122-123

Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa. - XVII, p. 1132-1134

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek ; II, p. 141

G.A.Brouwer in : Ardea : tijdschrift der Nederlandsche Ornithologische Vereniging (Leiden), 36, (1948) p. 121-142. portr.

Verzamelde werken / J.Huizinga. Haarlem, 1951. p. 104-108

Ynte Botke in: Ubbo Emmius almanak van de sectie geschiedenis en staatsinrichting der N.H.L. - [Groningen], 1989. p. 27-50. portr. <van borstbeeld>

Theodorus van Swinderen (1784-1851) / Ynte Botke. - Groningen, 1990. portr., ill.

Christien Boomsma in : Universiteitskrant ; 29 (1999), 7 okt., p. 9

Thomas von der Dunk in: Negentiende eeuw 27 (2003), no. 1, p.3-12. portr.

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw ... - Groningen, 1978, no. 52

Inseparable friends in life and death : the life and work of Heinrich Kuhl (1797-1821) and Johan Conrad van Hasselt (1797-1823), students of prof. Theodorus van Swinderen / Charles Klaver. - Groningen : Barkhuis, 2007. - IX, 105 p. : ill. ; 21×21 cm. - ([Biografieën van Groningse hoogleraren)