Barthold Hendrik Lulofs (1787-1849)

Algemeen

Lulofs
Barthold Hendrik
Man
17-03-1787
Zutphen
20-06-1849
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Nederlandsche taal- en letterkunde, spraak- en redekunst, stijloefeningen, uiterlijke welsprekendheid.Vanaf 1848 ook: Vaderlandsche geschiedenis.
Koninklijk Besluit
1815-1849
15-11-1815
...over de noodzakelijkheid van de beoefening der eigene taal- en letterkunde voor de zelfstandigheid en den roem eener natie

Promoties

06-21-1809
Groningen
Dissertatio philosophico-juridica de libertate
Groningen, 1809
Doct. jur.

Rector Magnificus

11-10-1839
Oratio de eloquentiae exterioris, quam vocant, interiorisque consensu
1838-1839

Eredoctoraten

07-11-1845
Groningen
Hogeschool Groningen
Phil. theor. mag. et litt. hum. doctor (honoris causa)

Literatuur

- Galerie historique des contemporains, ou nouvelle biographie...Bruxelles, 1817-1820 dl. VI, p. 343-344
- Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden.... / N.G. van Kampen Dl. 2. ’s Gravenhage, 1822. p. 478-480
- Algemeene konst- en letterbode (Haarlem) 1849, dl. II, no. 27, p.1-3
- F.C. de Greuve in : Annales academici / Academia Groningana, 1840-1849, p. 618-621
- C.H. van Herwerden in : Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1850. p. 71-91
- idem / item in : Gron volks alm 1851, p. 47-74
- Dichtregelen voor het declamatorium ter gedachtenis van....Mr. B.H.Lulofs. Groningen, 1850
- E.J.Diest Lorgion in Groningsche studenten almanak, 1850, p. 131-133
- W.Hecker in : Groningsche studenten almanak 1850, p. 128-130
- Dr.W(ap) in : Astrea maandschrift voor schoone kunst, wetenschap en letteren (Utrecht) 1 (1851) p. 65-69. bbg.
- W.B.S. Boeles', "Levenschetsen der Groninger hoogleeraren" in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen, 1864), p. 126-127
- Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa. dl. XI, p. 725-733. bbg.
- Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde / door G.Kalff. Groningen, 1912. dl. VII p. 127-129
- R.A.M. Aerts in : B.H.Lulofs 1787-1849 : een pallas’ zoon aan gruno’s academie. Groningen 1982. p. 5-28. portr.
- K.Korevaart in : Literatuur : tijdschrift over Nederlandse letterkunde (Utrecht) 6 (1989) p. 158-165
- Theodorus van Swinderen (1784-1851) / door Y. Botke. Groningen, 1990, p. 49. portr.
- Ellen Sjoer in : Linguistics in the low countries : the eighteenth century / [ed. by] Roland de Bonth, Jan Noordegraaf. Amsterdam, 1996. p. 175-185
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw....Groningen, 1978, no. 55