Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Jacob Samuel Speijer (1849-1913)

Algemeen

Speijer
Jacob Samuel
Man
20-12-1849
Amsterdam
01-11-1913
Leiden
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Latijnse taal- en letterkunde, beginselen van het Sanskrit
1889-1903
23-03-1889
De latijnsche philologie en hare betrekking tot de linguistiek
30-09-1903
Afscheid

Promoties

12-21-1872
Leiden
Specimine literarium inaugurale de ceremonia apud Indos, quae vocatur jātakarma
Lugduni Batavorum, 1872
Doct. besp. wijsbeg. en lett.

Rector Magnificus

21-09-1903
Mos majorum
1902-1903

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1888-1889, p. 35-36
- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1913-1914, p. 51
- Onze hoogleeraren. Portretten en biografieën. - Rotterdam, 1898. - p. 151. ; portr.
- Minerva: Algemeen Nederlandsch studenten-weekblad. - Leiden ; 39 (1913) p. 159-160
- W.Caland in : Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van Wetenschappen (Amsterdam). - 1914, p. 37-77. bbg.
- B.Faddegon in : Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. - 1914-1915, p. 259-309. bbg.
- J.Huizinga in : Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland ;
11 (1914), p. LXIX – LXX
- J.Verdam in : Almanak van het Leidsch studenten corps ; 100 (1914) p. 265-267
- J.Ph.Vogel in : Journal and proceedings of ths Asiatic Society of Bengal. - Calcutta ; 10 (1914), p. 227
- D. van Hinloopen Labberton in : De Taak : algemeen Indisch weekblad. - Semarang, 1918, 26 okt. en 2 nov.
- Groningsche studenten almanak. - 1903, front. : portr.
- Icones Leidenses : de portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden ... - Leiden, 1973
p. 301. portr.

Overige

18-04-1889
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
De naam komt ook vaak voor als Speyer
Aanvaarding hoogleraarsambt te Leiden (20 maart 1903: K.B.: benoeming tot hoogleraar te Leiden)