Jacques Aldolphe Charles Rovers (1803-1874)

Algemeen

Rovers
Jacques Aldolphe Charles
Man
22-07-1803
Dordrecht
05-07-1874
Utrecht
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Griekse- en Latijnse taal- en letterkundeVanaf 1848 gewijzigd in: Algemene geschiedenis en Griekse en Romeinse oudheden
Koninklijk Besluit
1843-1855
14-09-1843
Oratio de dubitandi prudentia antiquitatis interpreti inprimis commendanda
1849-1951: neemt verlof vanwege ziekte en familieomstandigheden; zijn lessen worden waargenomen door de lector W.A.Hecker. Bij de aanvang van de cursus september 1951 hervat hij zijn leeropdracht

Promoties

06-03-1824
Utrecht
Disputatio antiquario-historica inauguralis de censorum apud Romanos auctoritate et existimatione, ex veterum rerumpublicarum conditione explicanda
Trajecti ad Rhenum, 1824
Philosophiae theoreticae, Litterarum humaniorum
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
04-27-1826
Utrecht
Commentatio juridica in M. Tullii Ciceronis Orationem pro Q. Roscio comoedo
Trajecti ad Rhenum, 1826
Juris
Faculteit Rechtsgeleerdheidmagna cum laude

Rector Magnificus

12-10-1854
Oratio de aetate nostra historiologiae fautrice
1853-1854

Literatuur

- Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen , ter gelegenheid van haar vijfde halve eeuwfeest / op last van den Akademischen Senaat uitgeg. door W.J.A. Jonckbloet. Groningen, 1864, (Boeles) 1864, p. 154-155

- G.Wttewaal in : Vox studiosorum : studenten weekblad (Leiden), 2 (1866), p. 413-416

- Afscheidsrede van mijn leerlingen, bij het aftreden als gewoon hoogleeraar / uitgesproken door J.A.C.Rovers. Utrecht, 1873. (autobiografie)

- J.A.Wijnne in : Utrechtsche studenten-almanak voor …. 1875, p. 145-180

- Frieslands hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker / W.B.S.Boeles. Leeuwarden, 1878-1889, II, 2, p. 778-784

- Academia Groningana MDCXIV – MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Gronin-
gen…. Groningen, 1914, p. 165

- E.Zuidema in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, III, kol. 1099-1100

- Verzamelde werken / J.Huizinga. dl. VIII. Haarlem, 1951, VIII, p. 248

- Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Dl. I. / door D.Grosheide e.a.. Utrecht, 1986 p. 217

- Franeker professorenportretten : iconografie van de professoren aan de Academie….te Franeker / door R.E.O Ekkart. Franek. 197, p. 443-446

- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 69

- Utrechtse universiteitsportretten : De portretverzamelingen van de Rijksuniversiteit te Utrecht…./ Jan Teeuwisse. Zutphen, 1991, no. 162

Overige

1827-1843 Hoogleraar Franeker 1855-1873 Hoogleraar Utrecht