Willem Muurling (1805-1882)

Algemeen

Muurling
Willem
Man
27-04-1805
Bolsward
09-12-1882
's-Gravenhage

Benoemingen

Hoogleraar
Kritiek en exegese N.T., praktische godgeleerdheid
Koninklijk besluit
1840-1872
18-06-1840
Oratio de Wesseli Gansfortii, Germani theologi, principiis atque virtutibus, etiam nunc probandis et sequendis
Emeritaat op eigen verzoek
01-10-1872
Emeritaat
29 september 1872: Afscheidswoord, uitgesproken in de academische godsdienstoefening

Promoties

04-14-1831
Utrecht
Commentatio historico-theologica de Wesseli Gansfortii cum vita, tum meritis in praeparanda sacrorum emendatione, in Belgio Septentrionali
Trajecti ad Rhenum, 1831
Theologiae
Faculteit Godgeleerdheid

Rector Magnificus

10-10-1848
[Oratio] de antiquissimae ecclesiae in Neerlandia reformatae principiis vere christianis, postea quidem oppressis nostris autem temporibus vim suam denuo recuperantibus.Separatim edita est titulo: Over de echte Christelijke beginselen der oorspronkelijke Nederlandsche Hervormde Kerk
1847-1848
08-10-1868
De vrijzinnige godgeleerde
1867-1868

Literatuur

- W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 151-152
- Eenige resultaten van prof. Muurling getoetst / A.W.Bronsveld. Rotterdam, 1865
- De godgeleerdheid en hare beoefenaars aan de Hoogeschool te Groningen, gedurende het 250 jarig bestaan der Akademie. / J.B.F.Heerspink. 2 dln. Groningen, 1864 -1875; dl. 1, p. 440-480
- A.Kuenen in : Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1883, bijlage, p. 199-226. bbg.
- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1882/83, p. 36-39. bbg.
- [W.Hoevers] in : De hervorming : nieuw kerkelijk weekblad / Nederlandsche
Protestantenbond (ondertitel varieert). (Groningen, Amsterdam), 1882, p. 201-202
- Frieslands hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker / W.B.S.Boeles. Leeuwarden, 1878-1889, II, p. 797-803
- J.Hedderscheê in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. III, kol. 891
- Souvenirs / meegedeeld door A.W.Bronsveld. Amsterdam, [1918], p. 50-53
- J.Vree in : Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Kampen, 1978-...
, IV, p. 339-341
- Willem Muurling (1805-1882) : praktisch godgeleerde : van “evangelisch” tot “modern” theoloog : bibliografische aantekeningen van en over hem / verz. door J.J.Kalma. Leeuwarden [eigen beheer], 1984. [Bibliografieën / J.J.Kalma ; 135].
Alleen raadpleegbaar bij Tresoar te Leeuwarden
- Franeker professorenportretten : iconografie van de professoren aan de Academie….te Franeker / door R.E.O Ekkart. Franek. 1977, p. 454-457
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 71

Overige

1837
Hoogleraar te Franeker