Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-030
Ja
70,8 x 56,5 cm.
doek
olieverf
rechtsboven F.H.B. 1903
1903
In 1903 geschonken door de familieleden van de voorgestelde.
Senaatskamer.
Postuum geschilderd, naar de foto door J.H. Egenberger uit 1864 in het album dat ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de universiteit werd samengesteld.

Evert Jan Diest Lorgion (1812-1876)

Algemeen

Diest Lorgion
Evert Jan
Man
30-08-1812
Lemmer
11-05-1876
Groningen

Benoemingen

Buitengewoon hoogleraar
Geschiedenis en kritiek van de boeken van het O.T. en N.T., Bijbelse godgeleerdheid, patristiek, kerkelijke geschiedenis van Nederland
Koninklijk Besluit
1860-1867
10-10-1860
De regte beoefening der historische theologie, uitnemend geschikt ter opbouwing van de kerk der toekomst
Hoogleraar
Geschiedenis en kritiek van de boeken van het O.T. en N.T., Bijbelse godgeleerdheid, patristiek, kerkelijke geschiedenis van Nederland
Koninklijk Besluit
1867-1876

Promoties

12-21-1836
Groningen
Dissertatio hermeneutico-theologica de dicentibus sribentibusque, speciatim in N.T. occurentibus, suo convenienter ingenio interpretandis
Groningae, 1836
Doct. theol.

Rector Magnificus

08-10-1863
Oratio de theologia Christiana ab auctoritate patrum ecclesiasticorum prorsus liberanda
1862-1863
10-10-1873
1872-1873

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864) p. 165-166

De godgeleerdheid en hare beoefenaars aan de Hoogeschool te Groningen, gedurende het 250 jarig bestaan der Akademie. / J.B.F.Heerspink. 2 dln. Groningen, 1864 -1875,
p. 481-497

G.A.Wumkes in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. X, p. 240-241. bbg.

F.L. van 't Hooft in : Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Kampen, 1978-... I, P. 64-65. bbg.

Jacob van Sluis in : De geschiedenis aan het volk verteld : Populaire protestants-christelijke
geschiedschrijving in de negentiende en twintigste eeuw / red. G.J.Schutte. Hilversum, 2008 (Serta historica VIII) p. 79-90

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 77