Daniël Gerdes (1698-1765)

Algemeen

Gerdes
Daniël
Man
19-04-1698
Bremen
02-02-1765
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
GodgeleerdheidKerkgeschiedenis (vanaf 1752)
1736-1765
11-01-1736
Oratio de unctione sanctorum, quae fideles docet omnia

Promoties

05-02-1726
Utrecht
Geen titel
Doctor Theologiae
De senaat besliste op 29 april dat Gerdes de doctorstitel kreeg "zonder examens en disputatie, maar met betaling van de verschuldigde gelden en ondertekening van de 'formula consensus in doctrina'" (zie: Acta et Decreta Senatus II, ed. Kernkamp). Informatie afkomstig van het Digitaal Album Promotorum van UtrechtFaculteit Godgeleerdheid

Rector Magnificus

1743-1744

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 71

http://dap.library.uu.nl/

Overige

1722
De UB bezit het handschrift met het reisverslag van de reis die Gerdes in de jaren twintig van de achttiende eeuw door Europa maakte