Nadere uitleg

Catalogus

De Catalogus kan op naam van individuele hoogleraren worden doorzocht of per faculteit. Vanouds kende de universiteit de faculteiten der Godgeleerdheid, Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde en Vrije Kunsten. Door de eeuwen heen zijn die namen veranderd en zijn er faculteiten bijgevoegd.

  • De benamingen, met de periode waarin ze geldig waren, zijn te vinden in de lijst van faculteiten

Hoogleraren

Opgenomen in deze Catalogus zijn gewoon hoogleraren, bijzondere, buitengewone, gast- en kerkelijke hoogleraren, evenals lectoren en privaatdocenten.

  • In de loop der tijden zijn er verschillende benamingen gebruikt

Elk lemma begint met de persoonsgegevens. Zo mogelijk is een portret toegevoegd, bij voorkeur het portret dat deel uitmaakt van de collectie geschilderde hooglerarenportretten van de RUG. Verdere gegevens zijn verzameld in drie onderdelen:

  • Album Scholasticum: informatie over opleiding, promotie en benoeming, met verwijzingen naar de gebruikte bronnen, gedrukt zowel als digitaal.
  • Portretinformatie: gegevens over in Groningen beschikbare portretten. Dit onderdeel is nog incompleet.
  • Album Promotorum: informatie over promoties in Groningen vanaf 1900.

Reglementen

De regelingen rond toekenning en benaming van verleende doctoraten is bij wet vastgesteld en werd diverse keren gewijzigd.

Portretten van hoogleraren Portretten in de senaatskamer van de Rijksuniversiteit Groningen